Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Švietimo pagalba

GERBIAMI TĖVELIAI, 

pasirašydami sutikimą,  Jūs sutinkate, kad pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) gali stebėti, vertinti, nustatyti galimus ugdymo(si) sunkumus ir teikti pagalbą Jūsų vaikui. Rugsėjo mėnesį specialistai vertina vaikų gebėjimus, ugdymosi sunkumus, sutrikimų lygį, sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašus, pagalbos teikimo tvarkaraščius.

Švietimo pagalba  – ne sprintas, o ilgas maratonas.

Tikėtis teigiamų pokyčių galime tik tada, kai specialistas nuosekliai dirba ugdymo įstaigoje, tėveliai padeda namuose ir pats vaikas yra motyvuotas, brandus siekti pokyčių. Praradus vieną šios formulės dalį, rezultatas mažėja.

Specialistų darbas + tėvų pagalba + laikas + motyvacija = rezultatas

Pagalbos mokiniui specialistai turi žinių, kaip įveikti ar švelninti sutrikimą. Tėveliai turi tikėjimą savo vaiko sėkme. Pedagogai mato vaiko ėjimą į priekį, net ir tada, kai žingsneliai labai maži. Mes, suaugusieji, privalome turėti kantrybės, motyvuoti vaiką ir nuosekliai dirbti toliau.

Prie tikslo eisime visi kartu: vaikas, tėvai, specialistai, pedagogai.

Jei yra klausimų, trūksta informacijos kreipkitės į mūsų įstaigos specialistus: 

Konsultuoja:

Logopedas                                                       13.00-14.00 (pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis)

Psichologas                                                     14.00-16.00 (pirmadienis)

Specialusis pedagogas                                  17.00-18.30 (ketvirtadienis)

Socialinis pedagogas                                      07.00-09.00 (antradienis, trečiadienis)

 

TIKIMĖS GRAŽAUS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO

 

 

LOGOPEDĖ Jūratė Peikauskienė

    Lopšelyje-darželyje teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
   Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai šalinami individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu. Sutrikimų šalinimo būdus, metodus, formas, priemones logopedė renkasi atsižvelgdama į vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimą, gebėjimų lygį, amžių.
    Logopedinių pratybų metu turtinamas impresyvusis ir ekspresyvusis žodynas, tikslinamas garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pagrindai, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami bendravimo įgūdžiai, formuojami skaitymo ir rašymo pradmenys.

    Logopedė metodininkė Jūratė Peikauskienė:

 • Konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda pedagogams pritaikyti ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Taiko savo darbe naujoves.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 
KŪNO KULTŪROS PEDAGOGĖ Asta Sakalauskienė

    Kūno kultūros užsiėmimų tikslas – graži ir taisyklinga vaiko laikysena. Užsiėmimų metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, stiprinami vaikų nugaros, pilvo, juosmens raumenys, lavinama motorika.

    Kūno kultūros pedagogė:

 • Saugoja ir stiprina fizinę vaikų sveikatą.
 • Dirba individualiai ir taiko korekcijos pratimus vaikams, turintiems judesio ir padėties  sutrikimų.
 • Parenka ir derina įvairius judėjimo būdus, garantuojančius tinkamą fizinę vaiko raidą.
 
MUZIKOS PEDAGOGĖS Gražina Meilutienė ir Giedrė Tallat-Kelpšaitė

    Muzikos pedagogė organizuoja užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes. Užsiėmimai vyksta salėje, grupėse. Ypatingą dėmesį skiria etnokultūrai.

 • Įvertina vaikų muzikinius gebėjimus.
 • Grupiniuose  ir individualiuose užsiėmimuose lavina muzikinius vaiko gebėjimus ir formuoja įgūdžius.
 • Taiko muzikos terapijos elementus.
 • Dalyvauja projektinėje veikloje, ruošia vaikus įvairiems konkursams.
 • Skiepija pagarbą liaudies muzikai, panaudojant įvairius žanrus: ratelius, lopšines, žaidimus, žaidinimus, šokius, giesmes, dainas, instrumentinę muziką.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Vera Puzinova 

Įstaigos socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:
 

 • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas – dirbama individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų. Vaikams suteikiamos žinios, gebėjimai, įgūdžiai – plėtojant jų socialinę kompetenciją.
 • Tiriamoji veikla – tiriamas socialinės pedagoginės pagalbos poreikis, organizuojama ir koordinuojama socialinė pagalba ir vertinama jos kokybė.
 • Šviečiamasis informacinis darbas – teikiama aktualios informacijos (lankstinukuose ar stenduose) tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę.
 • Bendradarbiavimas – su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat su kitomis institucijomis. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba, Socialinės paramos skyriumi ir kitomis institucijomis.
 • Projektinė veikla – inicijuojami ir organizuojami, kuriami ir įgyvendinami socialiniai projektai.

 

PSICHOLOGĖ Asta Sutkienė

Įstaigos psichologas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 1. Konsultavimas: vaiko raidos, elgesio, emocijų ir ugdymosi problemų aptarimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis (pagal poreikį ir tėvams sutikus), rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 2. Įvertinimas: vaiko asmenybės raidos, elgesio ir emocijų ypatumų vertinimas, galių ir sunkumų nustatymas; Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 3. Švietimas: vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio vertinimas (darželio-lopšelio bendruomenės grupių tyrimas). prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ Rūta Kalvaitienė 

el. paštas Ruta.Kalvaitiene@kaunovs.eu

tel. nr.  867694349

Įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vykdo šias funkcijas:

 • Vykdo vaikų sveikatos stebėseną;
 • Organizuoja, veda vaikams sveikatos ugdymo užsiėmimus;
 • Tikrina vaikų asmens higieną;
 • Prižiūri vaikų maitinimo organizavimo atitiktį;
 • Prižiūri ugdymo įstaigos aplinkos ir vidaus atitiktį pagal higienos normas;
 • Teikia ir koordinuoja pirmos pagalbos teikimą įstaigoje.

 

DIETISTĖ Aistė Nagevičiūtė
 
Tel. nr. +37061798300
el. paštas:  aiste.nageviciute@kaunovsb.lt

Dietistė bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais, savivaldos institucijomis, vadovais, sveikatos priežiūros institucijomis, visuomenės sveikatos centru.

 

    Dietistės funkcijos:

 • Rūpinasi vaikų ugdymu sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Vykdo kokybiško, saugaus maisto ruošimo kontrolę.
 • Dalyvauja ugdymo procese ir lopšelio-darželio renginiuose.
 • Vykdo bendrąją lopšelio-darželio higieninę priežiūrą.
 • Sudaro valgiaraštį kiekvienai dienai.
 • Kontroliuoja darbuotojų profilaktinį sveikatos pasitikrinimą.
Skip to content