Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 
  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. (parsisiųsti MS Word formatu)
  2. Valstybės švietimo 2013–2022 metų strategija. (parsisiųsti dokumentą pdf. formatu)
  3.  Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“. (parsisiųsti dokumentą pdf.formatu)
  4. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. (parsisiųsti PDF formatu)
  5. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. (parsisiųsti MS Word formatu)
  6. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. (parsisiųsti MS Word formatu)