Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Veiklos kryptys

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

1.Ugdymo kokybės tobulinimas, kuriant optimalias sąlygas, atitinkančias kiekvieno vaiko individualius poreikius.
2.Ryšių su šeima stiprinimas, taikant įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo formas.
3.Kūrybingas dorinių ir tautinių vertybių ugdymas.
4.Palankių sąlygų vaikų pažintinei-tiriamajai, fizinei veiklai grupėse ir lauke plėtojimas.

 

VIZIJA

Tirkiliškių lopšelis-darželis – tai šiuolaikiška, bendradarbiaujanti, atvira naujovėms, garantuojanti saugias ugdymosi sąlygas įstaiga, kurioje kompetentingi pedagogai ugdo laisvą asmenybę bei puoselėja kiekvieno vaiko individualybę.


 MISIJA

Teikti 2-7 metų amžiaus vaikams kokybiškas ir kvalifikuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio visapusiško ugdymo (si) paslaugas, integruojant tautos kultūros ir sveikos gyvensenos elementus įvairiose veiklos srityse bei užtikrinant mokyklinę brandą. Suburti įstaigos bendruomenę, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą.

  

UŽDAVINIAI

•Užtikrinti vaiko saugumo, emocinius, fizinius, socialinius poreikius, galimybę ugdytis įvairių gebėjimų ir poreikių turintiems vaikams.
•Rūpintis gabių ir vystymosi  bei elgesio sutrikimų turinčių vaikų optimalios integracijos į visuomenę galimybėmis.
•Taikyti veiksmingus metodus, skatinančius šeimos dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese.
•Puoselėti ir saugoti bei perimti tautos, gimtojo krašto kultūrinį paveldą, išsaugant tautinį indentitetą.
•Plėtoti ugdymo turinį, diegti inovacijas.

Skip to content