Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 
Pirmininkė - Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė;
Sekretorė – Jolita Bikienė, ikimokyklinio  ugdymo mokytoja.
Nariai:
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė;
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Asta Dabašinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Asta Sakalauskienė, meninio ugdymo (šokio) vyresnioji mokytoja.
 
 
Vaiko gerovės komisija  atlieka šias funkcijas:
 
1. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu lopšelyje-darželyje, saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimu;
2. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
3. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
4. rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
5. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą, lopšelio-darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę lopšelio-darželio bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones:
        5.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo lopšelyje-darželyje planą;
        5.2. parengia informaciją apie krizę lopšelio-darželio  bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;
        5.3. apie situaciją informuoja lopšelio-darželio bendruomenę, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
6.bendradarbiauja su lopšelio-darželio savivaldos (darželio taryba, mokytojų taryba,), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimai.

 

ĮSTAIGOS TARYBA

PirmininkasVaida Sabaliauskienė, tėvų atstovė
 
Nariai:
 • Audronė Zajančkauskienė, mokytoja metodininkė;
 • Asta Venckūnienė, vyresnioji mokytoja;
 • Janina Čereškienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • Virginija Sutkaitienė, vyresnioji mokytoja;
 • Asta Puzinovienė, tėvų atstovas;
 • Nerijus Lukoševičius, tėvų atstovas;
 • Rima Aniulskienė, mokytojos padėjėja.
 • Valda Urbonienė, mokytojos padėjėja.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Nariai:

 • Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Asta Dabašinskienė, mokytoja,
 • Asta Sakalauskienė, meninio ugdymo (šokio) mokytoja,
 • Asta Venckūnienė, mokytoja,
 • Audronė Zajančkauskienė, mokytoja metodininkė,
 • Justina Mažliakė, ugdymo mokytoja,
 • Gintauta Labutienė, vyresnioji mokytoja,
 • Gražina Meilutienė, vyresnioji meninio ugdymo (muzikos)  mokytoja,
 • Giedrė Tallat-Kelpšaitė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja,
 • Jolita Bikienė, mokytoja,
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė,
 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja,
 • Gita Gručkovskienė, mokytoja,
 • Virginija Sutkaitienė, vyresnioji mokytoja,
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė.

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Nariai:

 • Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė,
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė,
 • Audronė Zajančkauskienė, mokytoja metodininkė.

 

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja,
 • Jolanta Grigienė, mokytojos padėjėja.

 

 

ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Sekretorė – Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė.

Nariai:

 • Audronė Bukmanaitė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,
 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja,
 • Gintauta Labutienė, vyresnioji mokytoja.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Janina Čereškienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

Nariai:

 • Daiva Bikienė, mokytojos padėjėja,
 • Valentina Mitkuvienė, virėja,
 • Reda Kungienė, vyresnioji mokytoja.

 

METINĖS INVENTORIZACIJOS VYKDYMO DARBO GRUPĖ

 • Gintauta Labutienė, vyresnioji mokytoja,
 • Asta Venckūnienė, vyresnioji mokytoja,
 • Daiva Bikienė, mokytojos padėjėja.

 

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Darbo grupės pirmininkė  - Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

1. Vera Puzinova, socialinė pedagogė;

2. Jūratė Peikauskienė, logopedė;

3. Asta Sakalauskienė, meninio ugdymo (šokio) mokytoja

4. Asta Venckūnienė, mokytoja;

5. Audronė Zajančkauskienė, mokytoja;

6. Justina Mažliakė, tėvų atstovė;

7. Rūta Kalvaitienė, visuomenės sveikatos biuro specialistė;

8. Audronė Vizbarienė, bendruomenės atstovė, RIUKKPA prezidentė.