Tirkiliškių g. 47, LT-46458, Kaunas

Tel./faks. (8 37) 392600

El. paštas tirkdarzelis@gmail.com

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Pirmininkė - Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, pichologė;
Sekretorė – Asta Sakalauskienė neformaliojo ugdymo (Kūno kultūros) pedagogė.
Nariai:
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė;
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Deimantė Puskunigienė, auklėtoja;
 • Virginija Sutkaitienė, vyresnioji auklėtoja.
 
 
Vaiko gerovės komisija  atlieka šias funkcijas:
 
1. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu lopšelyje-darželyje, saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimu;
2. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
3. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
4. rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
5. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą, lopšelio-darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę lopšelio-darželio bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones:
        5.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo lopšelyje-darželyje planą;
        5.2. parengia informaciją apie krizę lopšelio-darželio  bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;
        5.3. apie situaciją informuoja lopšelio-darželio bendruomenę, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
6.bendradarbiauja su lopšelio-darželio savivaldos (darželio taryba, mokytojų taryba,), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimai.

 

ĮSTAIGOS TARYBA

 

PirmininkasVaida Sabaliauskienė, tėvų atstovė
 
Nariai:
 • Gitana Janina Kordušienė, auklėtoja metodininkė;
 • Asta Venckūnienė, auklėtoja;
 • Janina Čereškienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • Virginija Sutkaitienė, auklėtoja;
 • Asta Puzinovienė, tėvų atstovas;
 • Nerijus Lukoševičius, tėvų atstovas;
 • Rima Aniulskienė, auklėtojos padėjėja.
 • Valda Urbonienė, auklėtojos padėjėja.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Nariai:

 • Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Asta Dabašinskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Asta Sakalauskienė, neformalaus ugdymo (kūno kultūros) pedagogė,
 • Asta Venckūnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Audronė Zajančkauskienė, auklėtoja metodininkė,
 • Deimantė Puskunigienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Gitana Kordušienė, auklėtoja metodininkė,
 • Gintauta Labutienė, vyresnioji auklėtoja,
 • Gražina Meilutienė, muzikos pedagogė,
 • Giedrė Tallat-Kelpšaitė, muzikos pedagogė,
 • Jolita Bikienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė,
 • Reda Kungienė, vyresnioji auklėtoja,
 • Gita Gručkovskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Virginija Sutkaitienė, vyresnioji auklėtoja,
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė.

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Nariai:

 • Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Vera Puzinova, vyresnioji socialinė pedagogė,
 • Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė,
 • Audronė Zajančkauskienė, auklėtoja metodininkė.

 

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Asta Sutkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

 • Reda Kungienė, vyresnioji auklėtoja,
 • Jolanta Grigienė, auklėtojos padėjėja.

 

 

ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė – Neringa Šeštokienė, direktorė.

Sekretorė – Jūratė Peikauskienė, logopedė metodininkė.

Nariai:

 • Audronė Bukmanaitė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,
 • Reda Kungienė, vyresnioji auklėtoja,
 • Gintauta Labutienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Janina Čereškienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

Nariai:

 • Daiva Bikienė, auklėtojos padėjėja,
 • Valentina Mitkuvienė, virėja,
 • Reda Kungienė, vyresnioji auklėtoja.

 

METINĖS INVENTORIZACIJOS VYKDYMO DARBO GRUPĖ

 • Gintauta Labutienė, vyresnioji auklėtoja,
 • Asta Venckūnienė, vyresnioji auklėtoja,
 • Daiva Bikienė, auklėtojos padėjėja.