Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 191098012

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio vaikų vertinimo pasiekimų aprašu” (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2014 m.). ŠMM "Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą" peržiūrėti galite čia https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

    Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, todėl jų pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi.   Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. Pažanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas gerai atpažįsta vaiko pasiekimus, teisingai nustatydamas esamą ir planuojamą pasiekti žingsnį, tikslingai skatina spontanišką vaiko aktyvumą, inicijuoja ugdymąsi skatinančią veiklą, teikia vaikui paramą, bendradarbiauja su šeima.

Ugdydami vaiką pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, siekiame, kad jis augtų:

 • sveikas,
 • orus,
 • bendraujantis,
 • smalsus,
 • kuriantis,
 • sėkmingai besiugdantis.

Vaikai vertinami 18 ugdymosi sričių:

      Savivoka ir savigarba;

      Emocijų suvokimas ir raiška;

      Savireguliacija ir savikontrolė;

      Santykiai su suaugusiaisiais;

      Santykiai su bendraamžiais;

      Mokėjimas mokytis;

      Iniciatyvumas ir atkaklumas;

      Kūrybiškumas;

      Problemų sprendimas;

      Tyrinėjimas;

      Aplinkos pažinimas;

      Skaičiavimas ir matavimas;

      Sakytinė kalba;

      Rašytinė kalba;

      Fizinis aktyvumas;

      Kasdienio gyvenimo įgūdžiai;

      Estetinis suvokimas;

      Meninė raiška.

   Kiekvienoje iš vaiko ugdymosi pasiekimų sričių išskirti šeši vaiko pasiekimų žingsniai, rodantys vaiko pažangą nuo gimimo iki šešerių metų. Septintasis žingsnis, skirtas vaikų ugdymuisi individualizuoti, kai jie šeštajame žingsnyje numatytus pasiekimus įgyja dar neturėdami šešerių metų.

Vaikų ugdymosi pasiekimus (nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą) rodo jų bendravimas ir veikla įvairiose ugdymosi situacijose:

 • Vaikų judėjimo būdai;
 • Konkretūs veiksmai, poelgiai;
 • Kalbėjimas ir rašinėjimas;
 • Tyrinėjimas ir mokymosi būdai;
 • Meninė raiška ir kt.

Svarbiausi vaiko pasiekimus atskleidžiantys įrodymai saugomi vaiko pasiekimų aplanke.

 • vaiko darbeliai,
 • kalbėjimo pavyzdžiai,
 • elgesio situacijų aprašymai ir kita   medžiaga, nuotraukos su komentarais.

     Kaupiant pasiekimų aplanką labai svarbi yra vaiko nuomonė. Jis atrenka, kurį savo darbelį, kurią nuotrauką norėtų įdėti į aplanką ir pakomentuoja, kodėl. Taip vaikas mokosi pamatyti savo gebėjimų tobulėjimą, pasakyti suaugusiesiems, kas jam svarbu.

    Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas atliekamas 2 kartus metuose. Tėvai apie auklėtojos pastebėtus ką tik įgytus vaikų pasiekimus informuojami nuolat, individualių susitikimų, pokalbių metu. Metų pabaigoje tėvai informuojami apie tai, ar vaikas pasiekė mokslo metams numatytų ugdymosi rezultatų. Tėvams pateikiama informacija apie vaiko stipriąsias puses, ugdymosi poreikius ir tolesnio ugdymo gaires. Tėvai supažindinami tik su jų vaiko pasiekimais, nelyginant su kitų vaikų pasiekimais.

 

 

 

 

 

Skip to content